Deltagandevillkor

Denna pristävling drivs och anordnas av toleadoo GmbH, företrädd av verkställande direktören Jürgen Böttcher, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Taunus, Tyskland (handelsregisternr 99522 vid tingsrätten i Frankfurt am Main), i det som följer också bara kort: "toleadoo".

1. Ramvillkor för vårt erbjudande

Utan medverkan från pristävlingens sponsorer skulle det inte vara möjligt att genomföra pristävlingen. Därför skall det genom pristävlingen även inhämtas samtycken till reklam, till förmån för anordnaren och pristävlingens sponsorer, vilka särskilt även möjliggör e-post- och telefonreklam. Utan givande av samtyckena till reklam är deltagande på nätet inte möjligt. Den som inte vill ge något samtycke till reklam kan dock delta med postkort.

2. Personer som är berättigade till deltagande

2.1. Berättigade till deltagande är alla personer, som vid tidpunkten för sitt deltagande har fyllt 18 år, deltar från en ort belägen i Sverige och har sin fasta bostad i Sverige. Ej berättigade till deltagande är medarbetare i, samt befullmäktigade och ombud för, toleadoo GmbH, Sponsorer och de i varje fall med dem förbundna bolagen liksom deras respektive familje- och hushållsmedlemmar liksom alla personer, som enligt kapitel 6 i deltagandevillkoren är diskvalificerade eller är uteslutna respektive spärrade från pristävlingen.

2.2. Deltagande är enbart tillåtet, om det riktiga namnet anges. Deltagande genom bulvaner är inte tillåtet.

3. Deltagande

3.1. Deltagande per Internet sker genom motsvarande registrering på nätet. Därvid måste även samtycket till reklam ges, till förmån för toleadoo och pristävlingssponsorerna. Detaljerna framgår av det konkreta samtycket till reklam. Vid en registrering på nätet skickas ett bekräftelsemeddelande per e-post till den adress, som deltagaren har angivit. Detta innehåller en bekräftelselänk. Först när deltagaren har klickat på denna bekräftelselänk och därmed fullbordar förfarandet för dubbel anmälan, är deltagandet klart.

3.2. Även utan samtycke till reklam kan en person, som skickar ett postkort till toleadoo GmbH:s adress Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Taunus, Tyskland, delta i pristävlingen. I dessa fall måste koden "Pristävling" anges på postkortets baksida och dessutom måste deltagarens adress liksom beteckningen för den URL (Uniform Resource Locator), på vilken den berörda pristävlingen anordnas, nämnas. Vidare måste deltagaren ange sitt namn, sin adress, sin e-postadress och sitt telefonnummer för avisering i händelse av vinst.

3.3. Deltagande är endast möjligt fram till och med slutdatumet för insändning. Till dess måste ett deltagande slutföras. Vid deltagande med postkort är deltagandet inom utsatt tid, om postkortet har sänts innan insändningsfristen gick ut och inkommit till toleadoo inom tre arbetsdagar efter utgången av insändningsfristen.

3.4. Deltagandet är på intet sätt beroende av varuförvärv, ianspråktagande av avgiftsbelagda tjänster och/eller betalning av förbindelseavgifter och/eller nyttjandeavgifter till toleado, dess Sponsorer eller till andra företag, som har att göra med pristävlingen. Om det i sammanhang med deltagandet företas en enkät eller det kopplas in andra erbjudanden, så är ett deltagande eller en beställning i samband därmed utan inverkan på vinstchanserna.

3.5. Om en deltagare vid sin registrering på nätet har givit sitt samtycke till reklam (vilket är en förutsättning för deltagandet) och anslutningsvis återkallar det, påverkas hans chans att vinna ej därav. Ett återkallande av samtycket påverkar alltså inte ett berättigande till deltagande, som en gång har rättfärdigats.

4. Fastställande av vinst och särskilda villkor

4.1. Bland alla deltagare, som är berättigade till deltagande, lottas de priser, som visas på webbplatsen, ut senast fyra veckor efter pristävlingens slut.

4.2. I den mån en rabattkupong lottas ut, består denna i förekommande fall av flera kuponger, vars summa motsvarar totalvärdet på den avbildade rabattkupongen.

4.3. En vinstutdelning på 2 500 000,00 kr eller mer inträffar i händelse av åtminstone 250 000 verifierade deltagare. Verifierade deltagare är deltagare som anger korrekt data, verifierar sig och är 18 år fyllda.

5. Underrättelse till vinnarna/översändning av vinsten

5.1. Vinnarna underrättas via post och telefon och även per e-post.

5.2. Vinsten skickas till vinnaren av anordnaren på dennes bekostnad.

5.3. Kontantvinster utbetalas med check. Checken översändes till vinnaren på anordnarens bekostnad.

6. Bortfall av vinstanspråket

6.1. Om underrättelsen om vinsten misslyckas, förfaller vinstanspråket. Underättelsen om vinsten anses ha misslyckats, om:

a) postbrevet om vinsten, som sänds rekommenderat, visar sig inte kunna delas ut eller vinnaren inte reagerar på det inom en frist om 14 dagar efter ingång genom att anmäla sig hos anordnaren via telefon, e-post eller post (ingångsdatum hos anordnaren är utslagsgivande) och

b) vinnaren inte svarar vid två försök till underrättelse om vinsten via telefon och

c) ett e-postmeddelande med underrättelse om vinsten visar sig inte kunna delas ut eller vinnaren inte reagerar på det inom en frist om 14 dagar efter ingång genom att anmäla sig hos anordnaren via telefon, e-post eller post (ingångsdatum hos anordnaren är utslagsgivande).

6.2. Efter ett bortfall av vinstanspråket blir det en upprepning av utlottningen.

7. Överlåtelse och skatter

Vinstanspråken kan inte överlåtas. Vinnaren är ensam ansvarig för betalning av eventuellt uppstående skatter.

8. Förhållningsregler, diskvalificering och spärrning

8.1. toleadoo har rätt att diskvalificera och från pristävlingen utesluta deltagare, som manipulerar deltagandeprocessen, tävlingen och/eller manipulerar "toleadoo"-sidorna respektive försöker sig på en manipulation och/eller bryter mot tävlingsreglerna och/eller på annat vis på osportsligt och/eller ohederligt vis försöker påverka pristävlingen eller genomförandet av pristävlingen, i synnerhet genom störning av den insatta mjukvaran eller genom hot respektive ofredande av medarbetare på toleadoo, Sponsorer eller andra deltagare.

8.2. Vidare kan toleadoo även redan före ett deltagande utesluta deltagare efter eget gottfinnande, i synnerhet om det finns farhågor om brott mot förhållningsreglerna.

9. Möjligheter till avslutning/ändring

toleadoo förbehåller sig rätten att när som helst kunna avbryta eller avsluta pristävlingen med saklig grund utan förhandsmeddelande. Detta gäller i synnerhet, om pristävlingen av någon anledning inte kan försiggå enligt plan, till exempel vid infektion av datorer med virus, vid fel i mjuk- och/eller hårdvara och/eller på grund av andra tekniska och/eller rättsliga orsaker, vilka påverkar pristävlingens administration, säkerhet, integritet och/eller reguljära och regelmässiga genomförande. I sådana fall har toleadoo dessutom rätt att modifiera pristävlingen efter eget gottfinnande.

10. Invändnings- och återkallningsrätt samt konsekvenser därav

Deltagaren kan utan att ange grunder göra invändning mot bearbetningen av sina data för reklamändamål respektive återkalla ett eventuellt samtycke till detta. Databearbetningen för reklamändamål respektive användningen av deltagarens data stoppas då utan dröjsmål. En motsvarande invändning och/eller återkallande meddelas också av anordnaren utan dröjsmål till sina sponsorer.

11. Dataskydd

Jämför för detta den separata dataskyddsförklaringen.

12. Tillämplig rätt

Tvingande rättsföreskrifter i det land, där Ni vanligen uppehåller Er, är giltiga. I övrigt gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.